MEDLEMSMØTE/ÅRSMØTE

Onsdag 13. desember 2017 kl 07.12

– altså like etter stoppet på Marnardal stasjon

– i kafèvogna på morgentoget.

Hovedtema blir sikkerhet , Roy Ramsland fra BaneNOR orienterer om dette :

*        Sikkerhet – særlig om sikkerhet i tuneller. Hvilke erfaringer blei gjort under øvelsen i Hægebostadtunellen tidligere i høst ?

*        Arbeid på banen – opplegg med buss for tog.

*        Opprusting av stasjoner.

*        Litt om hva som er gjort siste år i Pendlerforeninga.

*        Valg – Jørgen Sæbø og Stein Erik Wathne kan forstette et år til, men hvis  noen vil overta er vi glade for det.

Har du andre ting du ønsker å ta opp, så er det muligheter for det så langt tida rekker.

Alle som er interessert er velkommen til å delta selv om en ikke er medlem..

Hilsen

Jørgen Sæbø (form.)

Stein Erik Watne (nestform.)

Medlemsmøte/Årsmøte 7.des.

Innkalling til

Medlemsmøte/Årsmøte i Vest-Agder pendlerforening  

Onsdag 7. desember 2016 kl 07.12

PÅ MORGENTOGET

– altså like etter stoppet på Marnardal stasjon.

Vi får med oss Dag Brekkan – strekningsleder nsb.

Han orienterer blant annet om følgende :

*       Arbeider på linja neste år

*       Wifi og mobildekning på toget

*       Lokaltogutredning

*       Eventuell endringer framover.

Har du andre ting du ønsker å ta opp, så er det muligheter for det så langt tida rekker.

Vi må også ha valg. Vi (Stein Erik og Jørgen) kan forstette et år til, men vi ser gjerne at andre overtar.

Alle som er interessert er velkommen til å delta.

Hilsen Jørgen Sæbø (form.) Stein Erik Watne (nestform.)

 

 

Billigere månedskort

Fra 14. oktober blir både NSB månedskort 20% rimeligere.

Se https://www.nsb.no/togbilletter/prisreduksjon?utm_source=DynamicsMarketing&utm_medium=Email&utm_campaign=PB+med+20+%25+reduksjon+(2)&ed2f26df2d9c416fbddddd2330a778c6=gljdjljp-gpqlptzsd

Hilsen Vest-Agder pendlerforening

Arbeid på jernbanen neste år

Pendlerforeninga skreiv brev til nsb og jernbaneverket om arbeidene på jernbanen i 2017. Vi har fått følgende svar:

«Det er riktig at Jernbaneverket neste år skal gjennomføre omfattende vedlikeholdsarbeider på Sørlandsbanen, herunder fornyelse av kontaktledning. Dette vil innebære periodevise stengninger av linjen der arbeidene pågår.

Også vi stiller oss positive til de vedlikeholds- og fornyelsesarbeider som både er planlagt og som allerede pågår. Men vi har tatt opp med Jernbaneverket at arbeidet må gjennomføres på en måte som i minst mulig grad berører de togreisende, og i mindre grad enn det i utgangspunktet er planlagt. Det pågår fortsatt en dialog mellom NSB og Jernbaneverket om dette.

Slik arbeidet pr i dag er planlagt, vil det imidlertid i liten grad gå ut over pendlertrafikken til / fra Kristiansand første del av 2017. Dvs. at togene 708 og 723 skal kjøres uhindret av arbeidet. I perioden 11.12.16 til 09.12.17 vil det mellom kl. 12.25 og 17.45 mandag – torsdag kjøres buss for tog mellom Moi og Egersund. Det vil berøre togene 715, 719, 724 og 730. Det er i tillegg planlagt arbeider mellom Moi og Kristiansand mandag – torsdag fra 2.kvartal 2017 til 09.12.17. For disse arbeidene har Jernbaneverket foreløpig ikke avklart konsekvensene for toggangen, men NSB har gitt tilbakemelding om at arbeidene må ta hensyn til pendlertrafikken og at tog utover 715, 719, 724 og 730 ikke må berøres.

Hilsen
Andreas Hægstad Plansjef, NSB Trafikk og Plan»

Det ser altså forholdsvis positivt ut for oss som pendler til jobb på denne strekningen.

Vest-Agder pendlerforening

Billettsamarbeid nsb-akt.

Det er nå i gang et billettsamarbeid mellom nsb og akt. Det er nå mulig å få rabatt på noen typer busskort dersom en har månedskort på toget. Det er positivt at de har fått til dette. Håper noen av våre pendlere kan ha nytte av det. For eksempel koster enkeltbillett på buss over to soner i Kristiansand nå 43 kr og over 3 soner 58 kr betalt med kontanter. Det skal da ikke så veldig mange bussturer til før det vil lønne seg med slikt kort. Du kan få mer informasjon ved å gå inn på akt`s hjemmesider eller gå inn på følgende side – Billett buss-tog inf –  Her er lenke til akt: http://www.akt.no/info/pris/andre-produkter/nsb-kombinasjonsbillett/

jsa

Ref. – medlemsmøte 3. des. 2015

Referat fra medlemsmøte – Vest-Agder Pendlerforening!

 Møteleder: Jørgen Sæbø, leder –  Referent: H. Mjåland

Sted: Marnardal – Kristiansand         3.12.15 kl. 07.15

 Sak:

1. Valg

Leder: J. Sæbø (gjenvalg)

Nestleder: Ingeborg Eikeland (ny)

 2. Samferdselssjef i Fylkeskommunen, Vidar Ose, orienterte om samferdselsplanen og kollektivtransportplanen for V-A.

 Han snakket om å tilrettelegge en bedre kollektivtransport og om samordning mellom jernbane, havn, ny E-39 og Kjevik flyplass. Satser på å få mer gods på toglinjene. Bedre utbygging av strømforsyning ut på tog-nettet er nødvendig.

 Dagens stoppesteder for toget ønskes å være uendret. 2 timers frekvensen er viktig.

Plattformen på Audnedal må heves. Dette vil være en prioritert oppgave. Krav til lengde er blitt noe redusert.

Utfordring med forsinkelser fra Oslo. Regjeringen har planer om ombygginger.

Utreder lokaltog Vennesla – Kristiansand – Marnardal. Antakelig ferdig i januar.

Spørsmål fra Terje Høyland om billett-samarbeid mellom buss og tog. Dette er noe som det satses på. Noe er på gang. Det ble også nevnt om ruteplanen. Det blir ingen endringer nå. Den er gjeldende til 2019.

Høringsfristen på den regionale samferdselsplanen og kollektivtransportplanen er ut året.

3. Det planlegges ny samling i pendlerforeningen før jul. Dette med tanke på å skape en god julestemning på toget.

 

 

 

Medlemsmøte 3. des.

Hei – Det blir medlemsmøte/årsmøte på morgentoget torsdag den 3. desember. Møtet holdes i kafèvogna og begynner når toget går fra Marnardal stasjon kl 07.12. Samferdelssjef i Fylkeskommunen, Vidar Ose, vil orientere om Kollektivtransportplan for Vest-Agder 2015-2020.  Det blir også litt orientering om hva vi har gjort i år. Det må som vanlig også velges styre.

Jsa

Kollektivtransportplan på høring.

Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 2015-2020 er på høring. Vest-Agder Pendlerforening vil gjerne ha inn synspunkter fra medlemmene.

Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder er nå på høring. Høringsfristen er 31. desember. Regional plan for samferdsel Vest-Agder er også på høring med samme frist. Samferdselsplanen omfatter all samferdsel, og har overordnede mål og strategier for samferdselssystemet i Vest-Agder. Kollektivtransportplanen er en temaplan under samferdselsplanen og er samordnet med denne. Når det gjelder mer konkrete forhold og prioriteringer som gjelder kollektivtrafikk så henvises det til kollektivtransportplanen. For å se hva planene har å si for togpendlerne i Vest- Agder må derfor særlig se på kollektivtransportplanen, og særlig kapittel 9.6.

Kollektivtransportplanen har følgende visjon: » Det skal være enkelt og attraktivt å reise kollektivt». Det er satt opp mål for hva som skal til for at det skal være enkelt, og tilsvarende for at det skal være attraktivt.

Kapittel 9.4 gjelder regional kollektivtransport. Hovedmålet for kollektivtransporten mellom regioner i Vest-Agder er:  – bidra til å binde bo- og arbeidsmarkeder sammen  – bidra til mobilitet.

Under hovedprinsipper for linjenettet går det fram følgende:

Toget utgjør hovedlinjen for kollektivtransporten fra vestre og indre deler av Vest-Agder til/fra Kristiansand som regionhovedstad. Regionalt er toget også en viktig kollektivforbindelse mellom Rogaland og Vest-Agder

Kapittel 9.6 går nærmere inn på regional hovedlinje – Tog. Her er satt opp følgende delmål:

 • Et godt tilbud Stavanger – Kristiansand som samtidig tar hensyn til regionale behov.
 • Opprettholde dagens stoppmønster
 • Mål om fullstendig gjennomført 2-times frekvens
 • Stasjoner som er tilgjengelige, tilrettelagt for enkel på- og avstigning, som tilbyr gode venteforhold og tilstrekkelig parkeringsmulighet
 • Redusert reisetid, økt regularitet og punktlighet
 • Tilbringertjeneste tilbys ut fra lokale forhold

Det er satt opp prinsipper for toget som regional hovedlinje. Disse er:

 • Dagens stoppmønster beholdes og sikres.
 • Dagens rutetilbud sikres forutsigbarhet slik at passasjerer i Vest-Agder kan basere seg på toget som fremkomstmiddel.
 • Kommunene tilrettelegger for et best mulig trafikkgrunnlag.
 • Toget utnyttes maksimalt i kollektivbetjeningen av vestre og indre deler av fylket

Det er videre fokusområder for utvikling av togtilbudet. Det er:

Innføring av fullstendig 2-timesfrekvens

 • Styrke tilbudet slik at lange opphold mellom avgangene fjernes
 • Pendleravgangene er særlig viktige i regional betjening
 • Takstsamarbeid
 • Forbedringstiltak/tilretteleggingstiltak på stasjonene.

Når det gjelder tilretteleggingstiltak prioriteres utbedring av perrong på Audnedal stasjon høyest.

Når det gjelder styrking av togtilbudet er det satt opp:

 • 1. Morgenavgang Kristiansand mot Stavanger (ca. kl.0800) er viktigfor innpendling til indre bygder og dagsreiser til Stavanger
 • 2. Kveldsavgang fra Stavanger mot Kristiansand (ca. 2030)

Vi i pendlerforeninga er vel enige i det meste i planen, men når det gjelder akkurat det siste er det etter det jeg har forstått større ønsker blant våre medlemmer om er ekstra morgenavgang mot Kristiansand som burde ankomme Krs omkring 0845. Når det gjelder avganger fra Krs ville det være viktigst med fullstendig 2 timers frekvens på ettermiddag kveld.

Pendlerforeninga vil skrive en høringsuttalelse til kollektivtransportplanen Vi har fått innspill fra noen av medlemmene, men vil gjerne ha flere innspill/synspunkter. Planene kan studeres nærmere på Vest-Agder Fylkeskommunes hjemmesider. Her er lenke til kollektivtransportplanen: http://www.vaf.no/media/5870679/Kollektivtransportplan.pdf

js