Pressemelding – sovekupe eller totimersfrekvens?

Besk bismak

NSB har lagt fram et forslag til ny ruteplan fra desember som de mener forbedrer togtilbudet på Sørlandsbanen, men lederen i Vest-Agder Pendlerforening er helt uenig i dette. «Forslaget har en besk bismak», sier en opprørt leder om NSBs planer, som fører til at 9 togstopp fjernes mellom Kristiansand og Moi.

Økt frekvens men redusert tilbud?

NSB forsøker å gjøre alle til lags ved å foreslå øket antall avganger på Sørlandsbanen fra desember 2014 til nesten å bli et tog hver andre time (totimersfrekvens) og samtidig beholde nattoget med sovekupéer. For å få til dette, må materiellet som brukes til nattoget, lokomotiv med vogner, brukes i to avganger på dagtid. Dette materiellet kjører imidlertid med lavere hastighet og trenger lenger tid på å stoppe og starte på stasjonene sammenlignet med «Signaturtogene». Konsekvensen er at 9 togstopp må fjernes for å få ruteplanen til å gå opp. Storekvina og Gyland mister to daglige togstopp, og Moi, Snartemo, Audnedal, Marnardal og Nodeland mister ett.

Klar Statsråd

Statsråd Solvik Olsen er klar i sin tale fra Stortingets talerstol: «da er faktisk dagpendlere mye viktigere enn de få som reiser med nattog».

Kontaktinfo:
Terje Høyland | Leder
post@vest-agder.pendlerforening.no tlf: +47 915 54 490

Jernbaneverket vil ikke ruste opp stasjoner mellom Kristisand og Moi

Rullestolheis på Audnedal stasjon når ikke ned til plattformen

Togets rullestolheis mangler 10 cm på å ned til plattformen på Audnedal stasjon

Vest-Agder pendlerforening reagerer meget sterkt over manglende planer for opprusting av stasjoner som mangler tilfredsstillende plattform, det betyr at de neste 10 årene vil seks stasjoner fortsatt ha store mangler:
· Moi
· Sira
· Storekvina
· Snartemo (sekundærplattform)
· Audnedal
· Breland

Jernbaneverket har ikke satt av penger i sin handlingsplan for de neste 10 år. Hanne Dybwik fra Jernbaneverket skriver i en e-post: «det ikke inne tiltak på stasjonene mellom Kristiansand og Moi». I klartekst betyr det at utbedring av plattformene ikke vil skje innen 2019 men utbedres «på sikt». Heller ikke bro over sporene på Nodeland er med i planen. Dette kan verken pendlerforeningens medlemmer eller andre som reiser via disse stasjonene leve med!

Toget er et fantastisk kollektivtilbud for de indre bygder. Det gir tilgang til utdanning og arbeid og er helt avgjørende for å utvikle regionen videre.

Sanntidsinformasjon til NSB og Jernbaneverket

Når toget er forsinket er NSB.no et naturlig sted å slå opp. Dessverre har mange erfart at informasjon ikke er tilgjengelig eller er direkte feil. Pendlerforeningen har over flere år rapportert inn feil og mangler men først nå i vår har NSB og Jernbaneverket grepet fatt i problemet. Det er avdekket flere feil i NSB sine systemer og rutinesvikt hos Jernbaneverket.
Fram til feilene er rettet opp er det NSB og Jernbaneverket sine apper på på Iphone/Android som gir den beste informasjonen.

Sørlandsbanen 75 år

-75 år er en milepæl for Sørlandsbanen, som har vært svært viktig for bosettingen i bygdene. Banen har spilt en vesentlig rolle for effektiv persontransport og gods, og denne begivenheten må vi selvsagt markere, sier markedsansvarlig på Sørlandsbanen Dag Brekkan.

Fredag den 21. juni klokken 10:30 markerer NSB 75-årsjubileet med appell fra leder i Jernbaneforum Sør Thore Westermoen på Kristiansand stasjon klokken 10:30. I tillegg utfører Naturvernforbundet aktiviteter i utvalgte tog på Sørlandsbanen og Arendalsbanen.

Totimersfrekvens likevel?

Stortingets behandling av Nasjonal transportplan (NTP) innehold nye og positive signaler om totimersfrekvens på Sørlandandsbanen.

«De lokale rødgrønne politikerne ber regjeringen prioritere togavganger annenhver time på Sørlandsbanen, samtidig som nattoget bevares» skriver Fædrelandsvennen

Og «dersom det går slik ordfører i Marnardal, Helge Sandåker, håper og tror trenger man snart ikke lenger togtabell for å reise fra Marnardal stasjon.» skriver Lindesnes Avis

Sanntidsinformasjon til besvær

Sanntidsinformasjon på NSB.NO har over lengre tid vært ustabil. Når togene er i rute viser den ofte rett informasjon men når det oppstår avvik svikter også sanntidsinformasjonen. Som faste kunder av NSB forventer vi korrekt trafikkinformasjon, spesielt når det oppstår forsinkelser. Informasjonen på nettsidene til NSB er ofte eneste tilgjengelige kilde, når den viser feil informasjon blir situasjonen for kundene vanskelig.

Manddag 27. mai var meldingen: «Det er problemer med signalanlegget mellom Kongsberg og Nordagutu. Det vil bli forsinkelser på strekningen.» Resultatet av flere søk på sanntidsinformasjon vises under:

Tidspunkt Melding
12:09 Sanntidsinfo ikke tilgjengelig
12:15 I rute ved Kongsberg
12:35 Sanntidsinfo ikke tilgjengelig
12:54 I rute ved Nordagutu
13:04 Sanntidsinfo ikke tilgjengelig
13:09 I rute ved Bø
13:33 Sanntidsinfo ikke tilgjengelig
13:42 I rute ved Drangedal
13:57 I rute ved Neslandsvatn

Klar tale, innfør totimersfrekvens!

Det har kommet mange sterke reaksjoner etter at Samferdselsdepartementet valgte bort totimersfrekvens på Sørlandsbanen. Felles for alle er at de forlanger at totimersfrekvens gjennomføres.

Brev fra Vest-Agder Pendlerforening til Samferdselsministeren
Brev fra Naturvernforbundet til Samferdselsministeren
Brev fra Lindesnesregionen til Samferdselsministeren
Fire fylkeskommuner vil ha tog annenhver time på Sørlandsbanen
Uttalelse fra Telemark fylkesutvalg Telemark fylkesutvalg
Aust-Agder fylkeskommune svært sterkt. Vi trenger et forbedret togtilbud!
Vest-Agder Krf protesterer mot at NSBs planer om tog annenhver time på Sørlandsbanen nå legges bort!
Skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Peter S Gitmark (Høyre i Vest-Agder)
Skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF i Aust-Agder)
Skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Bård Hoksrud (FrP i Telemark)
Ap-topp ut mot egen regjerings togplan
Skarp uttalelse om totimers frekvens ble møtt med applaus fra representantene i Marnardal kommunestyre
Dette kom som eit sjokk på meg at det ikkje vart realisert, seier ordførar Helge Sandåker
Ordførerne i Lister har sendt brev til Samferdselsdepartementet
Jernbaneforum Sør er urolig etter at departementet avslo ny ruteplan og ber om at saken vurderes på nytt med tanke på oppstart av totimersfrekvens fra desember 2013
Formannskapet i Arendal kommune vil sterkt beklage at departementet vil gå imot å styrke jernbanetilbudet til Sørlandet.
Totimesfrekvens på Sørlandsbanen – søknad om ruteforbedring fra Vest-Agder fylkeskommune

Totimers frekvens og sovekupé – to regioner, ulike behov – ulike tilbud

Sørlandsbanen er langstrakt og behov og bruksmønster varier underveis. Vest for Kristiansand er der mye dagpendling, i Rogaland er behovet annerledes. Etter beslutningen om å beholde sovekupéene har engasjementet, sinnet og frustrasjonen kommet tydelig til uttrykk gjennom avisartikler, politiske uttalelser og spørsmål fra flere stortingsrepresentanter til samferdselsministeren.

Vi er glad for at departementet vektlegger miljø- og klimaaspektet i argumentasjonen for sovekupéer. Dagpendlingen i Vest-Agder har også sterke innslag av samme aspekter. Et godt togtilbud gjør at foreldre i Kvinesdal kan se barna reise sikkert med toget til skole og studier i Kristiansand i stedet for å kjøre på det som er omtalt som den siste dødsvei, E-39. Det samme gjelder når samboeren/ektefellen kan parkere bilen trygt på stasjonen og bruke reisetiden effektivt til å lese eller slappe av i stedet for å kjøre på mørke, svingete og isglatte vinterveier.

Ordførere i kommunene langs Sørlandsbanen kan glede seg over at ungdommen bor lengre i bygda eller kan flytte tilbake etter endt utdannelse fordi det er mulig å pendle til interessante og utfordrende jobber i Kristiansandsregionen. Det er god bruk av regionen, veikøene rundt Kristiansand vokser men toget utgjør et reelt alternativ til bilen – toget suser forbi.

Derfor var gleden stor da NSB presenterte planene, endelig skulle vi få et tilbud som vi har ettspurt lenge, økt frekvens – faktisk totimers frekvens. Skuffelsen var stor nå departementet brått sa nei til totimers frekvens – i alle fall i første omgang. Vi trenger bedre dagtilbud på Sørlandsbanen, på samme måte som sovekupéene er etterspurt fra Stavanger. La oss stå sammen og kjempe for et bedre tilbud, både på dag og natt – det vil alle tjene på. For trafikk avler ny trafikk, miljøvennlig og trafikksikker trafikk.

«Sterk harme»

Vest-Agder fylkeskommunes hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø uttrykte onsdag «sterk harme» mot utspill fra Samferdselsdepartementets statssekretær Geir Pollestad som legger bort planene om tog annenhver time på Sørlandsbanen.

Samferdselsminister Marit Arnstad må nå svare på spørsmål fra Høyres Peter Gitmark. Hvorfor frarøver hun regionen og Sørlandsbanen to-timers frekvens på dagtogene?

For pendlerforeningen er kravet om to-timers frekvens absolutt. Skal toget fortsatt være attraktivt må tilbudet bli bedre. NSB sier det selv: «Frekvens, reisetid og enkelhet er viktigst»

Totimers frekvens må vike for sovevogner

I følge Lindesnes avis bestemte nylig Samferdselsdepartementet at det ikke var aktuelt å slutte å kjøre dyre sovevogner på Sørlandsbanen.

I følge samme avis vil politikere på Sørlandet kjempe videre for bedre togtilbud. Ordfører Helge Sandåker i Marnardal og leder i Jernbaneforum Sør, Thore Westermoen, vil kjempe videre. Westermoen sier til avisen at han er «provosert over departementets fredning av sovevognene».

For Vest-Agder Pendlerforening ville totimers frekvens på dagtogene gitt et stort og kjærkommet løft i togtilbudet. Vi støtter Sandåker og Westermoen fullt ut i deres arbeid for et bedre togtilbud.