Kollektivtransportplan på høring.

Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 2015-2020 er på høring. Vest-Agder Pendlerforening vil gjerne ha inn synspunkter fra medlemmene.

Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder er nå på høring. Høringsfristen er 31. desember. Regional plan for samferdsel Vest-Agder er også på høring med samme frist. Samferdselsplanen omfatter all samferdsel, og har overordnede mål og strategier for samferdselssystemet i Vest-Agder. Kollektivtransportplanen er en temaplan under samferdselsplanen og er samordnet med denne. Når det gjelder mer konkrete forhold og prioriteringer som gjelder kollektivtrafikk så henvises det til kollektivtransportplanen. For å se hva planene har å si for togpendlerne i Vest- Agder må derfor særlig se på kollektivtransportplanen, og særlig kapittel 9.6.

Kollektivtransportplanen har følgende visjon: » Det skal være enkelt og attraktivt å reise kollektivt». Det er satt opp mål for hva som skal til for at det skal være enkelt, og tilsvarende for at det skal være attraktivt.

Kapittel 9.4 gjelder regional kollektivtransport. Hovedmålet for kollektivtransporten mellom regioner i Vest-Agder er:  – bidra til å binde bo- og arbeidsmarkeder sammen  – bidra til mobilitet.

Under hovedprinsipper for linjenettet går det fram følgende:

Toget utgjør hovedlinjen for kollektivtransporten fra vestre og indre deler av Vest-Agder til/fra Kristiansand som regionhovedstad. Regionalt er toget også en viktig kollektivforbindelse mellom Rogaland og Vest-Agder

Kapittel 9.6 går nærmere inn på regional hovedlinje – Tog. Her er satt opp følgende delmål:

 • Et godt tilbud Stavanger – Kristiansand som samtidig tar hensyn til regionale behov.
 • Opprettholde dagens stoppmønster
 • Mål om fullstendig gjennomført 2-times frekvens
 • Stasjoner som er tilgjengelige, tilrettelagt for enkel på- og avstigning, som tilbyr gode venteforhold og tilstrekkelig parkeringsmulighet
 • Redusert reisetid, økt regularitet og punktlighet
 • Tilbringertjeneste tilbys ut fra lokale forhold

Det er satt opp prinsipper for toget som regional hovedlinje. Disse er:

 • Dagens stoppmønster beholdes og sikres.
 • Dagens rutetilbud sikres forutsigbarhet slik at passasjerer i Vest-Agder kan basere seg på toget som fremkomstmiddel.
 • Kommunene tilrettelegger for et best mulig trafikkgrunnlag.
 • Toget utnyttes maksimalt i kollektivbetjeningen av vestre og indre deler av fylket

Det er videre fokusområder for utvikling av togtilbudet. Det er:

Innføring av fullstendig 2-timesfrekvens

 • Styrke tilbudet slik at lange opphold mellom avgangene fjernes
 • Pendleravgangene er særlig viktige i regional betjening
 • Takstsamarbeid
 • Forbedringstiltak/tilretteleggingstiltak på stasjonene.

Når det gjelder tilretteleggingstiltak prioriteres utbedring av perrong på Audnedal stasjon høyest.

Når det gjelder styrking av togtilbudet er det satt opp:

 • 1. Morgenavgang Kristiansand mot Stavanger (ca. kl.0800) er viktigfor innpendling til indre bygder og dagsreiser til Stavanger
 • 2. Kveldsavgang fra Stavanger mot Kristiansand (ca. 2030)

Vi i pendlerforeninga er vel enige i det meste i planen, men når det gjelder akkurat det siste er det etter det jeg har forstått større ønsker blant våre medlemmer om er ekstra morgenavgang mot Kristiansand som burde ankomme Krs omkring 0845. Når det gjelder avganger fra Krs ville det være viktigst med fullstendig 2 timers frekvens på ettermiddag kveld.

Pendlerforeninga vil skrive en høringsuttalelse til kollektivtransportplanen Vi har fått innspill fra noen av medlemmene, men vil gjerne ha flere innspill/synspunkter. Planene kan studeres nærmere på Vest-Agder Fylkeskommunes hjemmesider. Her er lenke til kollektivtransportplanen: http://www.vaf.no/media/5870679/Kollektivtransportplan.pdf

js