Kollektivtransportplan på høring.

Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 2015-2020 er på høring. Vest-Agder Pendlerforening vil gjerne ha inn synspunkter fra medlemmene.

Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder er nå på høring. Høringsfristen er 31. desember. Regional plan for samferdsel Vest-Agder er også på høring med samme frist. Samferdselsplanen omfatter all samferdsel, og har overordnede mål og strategier for samferdselssystemet i Vest-Agder. Kollektivtransportplanen er en temaplan under samferdselsplanen og er samordnet med denne. Når det gjelder mer konkrete forhold og prioriteringer som gjelder kollektivtrafikk så henvises det til kollektivtransportplanen. For å se hva planene har å si for togpendlerne i Vest- Agder må derfor særlig se på kollektivtransportplanen, og særlig kapittel 9.6.

Kollektivtransportplanen har følgende visjon: » Det skal være enkelt og attraktivt å reise kollektivt». Det er satt opp mål for hva som skal til for at det skal være enkelt, og tilsvarende for at det skal være attraktivt.

Kapittel 9.4 gjelder regional kollektivtransport. Hovedmålet for kollektivtransporten mellom regioner i Vest-Agder er:  – bidra til å binde bo- og arbeidsmarkeder sammen  – bidra til mobilitet.

Under hovedprinsipper for linjenettet går det fram følgende:

Toget utgjør hovedlinjen for kollektivtransporten fra vestre og indre deler av Vest-Agder til/fra Kristiansand som regionhovedstad. Regionalt er toget også en viktig kollektivforbindelse mellom Rogaland og Vest-Agder

Kapittel 9.6 går nærmere inn på regional hovedlinje – Tog. Her er satt opp følgende delmål:

 • Et godt tilbud Stavanger – Kristiansand som samtidig tar hensyn til regionale behov.
 • Opprettholde dagens stoppmønster
 • Mål om fullstendig gjennomført 2-times frekvens
 • Stasjoner som er tilgjengelige, tilrettelagt for enkel på- og avstigning, som tilbyr gode venteforhold og tilstrekkelig parkeringsmulighet
 • Redusert reisetid, økt regularitet og punktlighet
 • Tilbringertjeneste tilbys ut fra lokale forhold

Det er satt opp prinsipper for toget som regional hovedlinje. Disse er:

 • Dagens stoppmønster beholdes og sikres.
 • Dagens rutetilbud sikres forutsigbarhet slik at passasjerer i Vest-Agder kan basere seg på toget som fremkomstmiddel.
 • Kommunene tilrettelegger for et best mulig trafikkgrunnlag.
 • Toget utnyttes maksimalt i kollektivbetjeningen av vestre og indre deler av fylket

Det er videre fokusområder for utvikling av togtilbudet. Det er:

Innføring av fullstendig 2-timesfrekvens

 • Styrke tilbudet slik at lange opphold mellom avgangene fjernes
 • Pendleravgangene er særlig viktige i regional betjening
 • Takstsamarbeid
 • Forbedringstiltak/tilretteleggingstiltak på stasjonene.

Når det gjelder tilretteleggingstiltak prioriteres utbedring av perrong på Audnedal stasjon høyest.

Når det gjelder styrking av togtilbudet er det satt opp:

 • 1. Morgenavgang Kristiansand mot Stavanger (ca. kl.0800) er viktigfor innpendling til indre bygder og dagsreiser til Stavanger
 • 2. Kveldsavgang fra Stavanger mot Kristiansand (ca. 2030)

Vi i pendlerforeninga er vel enige i det meste i planen, men når det gjelder akkurat det siste er det etter det jeg har forstått større ønsker blant våre medlemmer om er ekstra morgenavgang mot Kristiansand som burde ankomme Krs omkring 0845. Når det gjelder avganger fra Krs ville det være viktigst med fullstendig 2 timers frekvens på ettermiddag kveld.

Pendlerforeninga vil skrive en høringsuttalelse til kollektivtransportplanen Vi har fått innspill fra noen av medlemmene, men vil gjerne ha flere innspill/synspunkter. Planene kan studeres nærmere på Vest-Agder Fylkeskommunes hjemmesider. Her er lenke til kollektivtransportplanen: http://www.vaf.no/media/5870679/Kollektivtransportplan.pdf

js

Referat fra årsmøtet 2014

Møtet blei holdt 15. desember 2014 kl 07.12 til 07.45 i cafèvogna på morgentoget mellom Marnardal stasjon og Kristiansand stasjon.

Det var omkring 18 frammmøtte.

Terje Høyland ledet møtet.

Han orienterte også om arbeidet i året som gikk, bla.a. arbeidet med å få flere avganger. Vi har bl.a. hatt møte med stortingsrepr. i transportkomitèen Hans Fredrik Grøvan. Kom også inn på nettløsninga for meldinger om forsinkelser, som fremdeles er noe mangelfull.

Roald Stallemo fra NSB orienterte om diverse fra NSB. Han forklarte blant annet litt om hvorfor de nye rutetidene har blitt slik de nå er. Det er bra at det er blitt økt frekvens, men det kan være noe mer utsatt for forsinkelser når togene kommer heilt fra Oslo eller Stavanger.

Det kom ellers fram at medlemmene var fornøyd med at det nå var blitt økt frekvens. De fleste mente imidlertid det var uheldig at tog nr. 2 på morgenen nå gikk nesten en time seinere enn før. Det vil være en fordel om dette kunne være i Kristiansand før kl. 09.00.

Leder Terje Høyland tok ikke gjenvalg. Jørgen Sæbø blei valgt til ny leder. Nytt styremedlem blei Helge Mjåland. Terje Høyland blei takket for god innsats gjennom mange år.

Framover bør det fra pendlerforeninga blant annet arbeides for å ruste opp de stasjonene som ikke er rustet opp, slik at perrongene holder dagens krav. Da vil det være mulig for alle tog å stoppe og greit for alle og gå av og på togene.

Ref ; J. Sæbø.

Lenke til referat (PDF format)

Ruteplan fra 14. desember

Ruteplanen fra 14. desember er nå tilgjengelig fra nettsidene til NSB.

Oppsummert så merker vi mest til at ettermiddagstogene får litt senere avgang fra Kristiansand (dagens tider i parantes) 14.08 (14.04) og 16.15 (16.06) samt at vi får en ny avgang kl. 19.13. Siste tog blir 21.15 (20.15).

Om morgenen er toget inne tre minutter før 7.42 (7.45). For neste tog blir der en merkbar endring, en time og sju minutter senere inne i Kristiansand 9.46 (8.39).

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål.

Fra 14. desember blir det flere togavganger på Sørlandsbanen.

Fra desember skal antall avganger på hverdager økes fra fem til åtte mellom Oslo og Kristiansand, og fra fire til sju mellom Oslo og Stavanger. Frekvensen skal også øke noe i helgene.

– Dette vil bli bedre for alle og vil gi jobbpendlerne en ny og bedre hverdag, sier Solvik-Olsen.

Les hele artikkelen hos NRK Sørlandet http://www.nrk.no/sorlandet/flere-togavganger-pa-sorlandsbanen-1.11936961

Pendlertoget er best

Pendlertoget er best

Fra og til Nodeland er det mellom 500-600 reisende hver uke, på hele strekket er det 2500 i måneden som tar toget på morgenen og tilbake om ettermiddagen.

– Behagelig, sosialt og raskt, oppsummerer Gloria Berglund fra Finsland.

Les hele artikkelen hos Jeg kjører grønt.

God sommer

For de fleste er skolen slutt og mange av oss som reiser med tog er på ferie i store deler av juli. Derfor tar vi en pause og vil ikke varsle om forsinkelser eller andre hendelser i juli.

Med ønske om en fortsatt god sommer.

Opprettholder dagens stoppmønster

En særdeles hyggelig påskehilsen fra NSB som forsikrer Pendlerforeningen om at flere avganger på Sørlandsbanen ikke vil føre til færre stopp og nedlagte stasjoner på Sørlandet.

Dag Brekkan i NSB sier det ikke blir færre stopp på Sørlandet som følger av flere avganger.
– På strekningen vest for Kristiansand vil vi opprettholde dagens stoppmønster. Det tror vi er en god nyhet for Pendlerforeningen, sier markedsansvarlig for Sørlandsbanen og Jærbanen Dag Brekkan.

Les hele artikkelen på NRK Sørlandet